Một số vướng mắc liên quan đến phân loại mặt hàng kính dùng trong xây dựng khi thực hiện thủ tục hải quan tại Hải quan các tỉnh, thành phố vừa được Tổng cục Hải quan hướng dẫn cụ thể tại Công văn số 5498/TCHQ-TXNK.