Đánh giá tình hình xuất nhập khẩu của khu vực đầu tư FDI, Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) cho rằng: Trong khi 9 tháng năm 2015 nền kinh tế Việt Nam nhập siêu 3,8 tỷ USD thì khối doanh nghiệp đầu tư nước ngoài vẫn xuất khẩu mạnh.