GS Nguyễn Mại, Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp đầu tư nước ngoài (VAFIE) kiến nghị về việc nâng cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” với cách tiếp cận cao hơn về tiêu chí chất lượng sản phẩm, không chỉ là hàng hóa Việt Nam chất lượng cao mà còn là hàng Việt Nam chất lượng thế giới.