Thông qua kênh hàng hóa, đà giảm tốc của kinh tế Trung Quốc đang “phân phối lại” các hoạt động của kinh tế thế giới.