Thủ tục quan đang khiến các doanh nghiệp điều như ngồi trên đống lửa.