Tham gia Hiệp định TPP sẽ giúp các doanh nhân trong nước mở rộng khả năng tiếp cận và đầu tư ra các thị trường mới.