Theo báo cáo thẩm tra của Ủy ban Tài chính Quốc hội, tỷ lệ nợ công/GDP ước năm 2014 là 59,6%, dự kiến năm 2015 là 61,3%