Có trong tay quyền quản lý tài sản rất lớn đồng nghĩa với có cơ hội để trục lợi không nhỏ, quan hệ thân hữu và lợi ích đang là lực cản đổi mới các doanh nghiệp nhà nước. .