Doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam thường được gắn với cụm từ "nuôi mãi không lớn". Một trong những lý do chính là luật hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ chưa thực sự tạo điều kiện nhiều cho doanh nghiệp.