Lĩnh vực thông tin – truyền thông và khoa học công nghệ là lĩnh vực tiềm năng, thế mạnh của Việt Nam và Nhật Bản cũng đang có nhu cầu lớn.