UBND TP Hà Nội xác định nhu cầu sử dụng đất vào mục đích đất ở tại đô thị, khu đô thị thời kỳ 2016 - 2020 là 2.410 ha; đề nghị điều chỉnh chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 là 4.610 ha, tăng 2.928 ha so với chỉ tiêu phân bổ.