Những người tin vào đĩa bay (UFO) tin rằng, các cộng đồng sinh vật ngoài hành tinh đã hình thành trên trái đất và đang phát triển mạnh.