500 tấn vàng được huy động ở khía cạnh khác, thay vì trực tiếp huy động như vay vốn dân.