Hơn một năm kể từ khi Nghị định số 36/2014/NĐ-CP (NĐ 36) về nuôi, chế biến và XK sản phẩm cá tra chính thức có hiệu lực thi hành, những điểm “ổn” thì hạn chế mà “bất ổn” lại khá nhiều. Thực tế này khiến Bộ NN&PTNT đang phải kiến nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép chỉnh sửa, bổ sung hàng loạt quy định nêu trong NĐ này.