Ðến bao giờ thì doanh nghiệp Việt Nam mới khai thác hiệu quả đặc sản Việt như khối ngoại đang làm?