Năm 2015, ngành da giày đặt mục tiêu kim ngạch xuất khẩu đạt 15 tỷ USD và giá trị tăng dần đến mốc 17 tỷ USD vào năm 2016. Đây được coi là một triển vọng khá sáng sủa khi Việt Nam ngày càng hội nhập sâu với thế giới.