Năm 2013, ứng viên Tổng thống Mỹ kiếm được 3,15 triệu USD chỉ từ các bài nói chuyện tại các nhà băng lớn như Morgan Stanley, Goldman Sachs, Deutsche Bank và UBS.