Ngày 23/12/2015, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã có Quyết định về việc thu hồi Giấy phép hoạt động của Công ty tài chính trách nhiệm hữu hạn một thành viên Cao su Việt Nam.