Ông Huỳnh Thế Năng, Tổng Giám đốc Vinafood 2, cho biết như vậy về kết luận của Thanh tra Chính phủ đối với nhiều sai phạm của tổng công ty này