Danh sách dưới đây là 7 công trình tôn giáo đẹp nhất được chọn ra từ danh sách 338 kiến trúc do World Architecture Festival đưa ra trong năm 2015.