Công nghệ của doanh nghiệp VN sử dụng lạc hậu so với thế giới vào khoảng 30 năm và vài chục năm so với khu vực.