Nhu cầu của nhà đầu tư ngoại vào mảng tiêu dùng đang tăng trưởng nhanh tại Việt Nam được dự báo thúc đẩy các thương vụ mua bán - sáp nhập (M&A).