Để đáp ứng nhu cầu về tăng trưởng xanh của Việt Nam, thu hút vốn tư nhân theo hình thức Đối tác công-tư (PPP) có thể là một trong những cách giải quyết hiệu quả 70% vốn trong 30 tỷ USD vốn đầu tư dành cho Chiến lược tăng trưởng xanh.