"Vấn đề đặt ra thời gian tới là làm thế nào để bùng nổ đô thị không trở thành dịp để đầu cơ. Để tránh tình trạng này, Việt Nam cần có bài toán về nhà ở, bất động sản, tái cơ cấu...cần có giải pháp cụ thể và mạnh mẽ hơn".