Phần lớn các cơ sở lưu trú được xếp hạng 1 đến 3 sao và chỉ đạt công suất khoảng 10% vào mùa thấp điểm.