Tất cả 10 nhóm chính của S&P 500 đều giảm điểm, trong đó có tới 6 nhóm giảm hơn 1%.