Theo Goldman Sachs, "Sell in May and go away" (tạm dịch: hãy bán chứng khoán trong tháng 5 và rời khỏi thị trường)