Nghệ thuật - vui chơi giải trí, thông tin và truyền thông, tài chính, ... tiếp tục là những lĩnh vực có số lượng doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động tăng mạnh trong những tháng đầu năm 2016.