Cơ cấu huy động vốn của các ngân hàng thương mại mỗi nhà mỗi vẻ không ai giống ai, bên cạnh nguồn chính là tiền gửi của khách hàng, nơi thủ vay trên thị trường liên ngân hàng, nơi đẩy mạnh phát hành giấy tờ có giá,...