Đóng góp 52% nguồn thu ngân sách cho Nhà nước nhưng vùng kinh tế trọng điểm Đông Nam Bộ chỉ được giữ lại 18,5% để đầu tư phát triển. Do đó, khu vực này đang "khát"... vốn để đầu tư, nhất là hoàn chỉnh hệ thống giao thông để giúp giao thương "lột xác".