Các doanh nghiệp Nhà nước (DNNN) cần tận dụng thời gian linh hoạt này để nhanh chóng nâng cao sức cạnh tranh của mình thông qua việc tái cấu trúc, áp dụng mô hình quản trị hiện đại nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.