Năm 2015, hạn hán ở Việt Nam ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp và dân sinh, gần 40.000 héc ta phải dừng sản xuất do thiếu nước, diện tích cây trồng bị hạn lên tới 122.000 héc ta và hàng chục ngàn người bị thiếu nước sinh hoạt.