Sau 5 năm thực hiện Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, ngành du lịch Việt Nam đã hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra trên cả 3 chỉ tiêu tăng trưởng về lượng khách, doanh thu và cơ sở vật chất.