Năm 2014, XK nhân điều của nước ta đã đạt xấp xỉ 2 tỷ USD (con số chính xác theo công bố của Tổng cục Hải quan là 1,992 tỷ USD).