Chăm sóc người già là lĩnh vực ngày càng hấp dẫn, dự kiến đạt tới 355 tỉ USD vào năm 2020 trên toàn cầu và tăng trưởng trung bình 7,8% mỗi năm.