Liên tục dẫn đầu cả nước về Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), nhưng quy mô của doanh nghiệp Đà Nẵng vẫn chưa lớn để có thể trở thành động lực thúc đẩy kinh tế Thành phố phát triển. Vì sao vậy?