Việt Nam là một trong những nền kinh tế có tốc độ tăng trưởng nhanh trên thế giới, được thúc đẩy bởi Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), Xuất khẩu, và Nhu cầu tiêu dùng nội địa.