Đến thời điểm này, nhiều doanh nghiệp đã có thể “thở phào” khi kết quả kinh doanh trong 6 tháng đầu năm đạt được khả quan, áp lực trên chặng đường còn lại dường như đã trở nên nhẹ nhàng hơn. Đặc biệt, nhiều doanh nghiệp còn hoàn toàn vượt mục tiêu cả năm đề ra.