Có được một đơn đặt hàng xuất khẩu là nhiệm vụ chủ yếu của bất kỳ doanh nghiệp xuất khẩu nào. Mỗi doanh nghiệp hay công ty có chiến lược thị trường của riêng mình để có được đơn đặt hàng xuất khẩu. Nếu không nhận được đơn đặt hàng xuất khẩu, công ty không thể tồn tại.