Sale admin bao gồm nhận và xử lý các đơn đặt hàng trực tuyến hoặc qua điện thoại và email. Nhiệm vụ của họ là kiểm tra tính chính xác của đơn đặt hàng và xuất hóa đơn, duy trì hồ sơ bán hàng và lập báo cáo bán hàng hàng tháng. Nếu đây là vị trí bạn đang hướng đến thì tìm hiểu cách viết CV sale admin hấp dẫn là điều cần thiết.