Do nhập siêu ước tính khoảng 400 triệu trong tháng 5, nên mức xuất siêu hàng hóa của Việt Nam trong 5 tháng đầu năm giảm còn 1,36 tỷ USD.