Theo nguồn tin, thỏa thuận đặt trần sản lượng đã đã được 15 nước đồng ý. Các nước này sản xuất 73% tổng lượng dầu của toàn cầu.