DN xuất khẩu Việt Nam đối diện nhiều thách thức mới xuất hiện.