Nửa cuối năm nay, thị trường châu Á có thể chịu nhiều biến động hơn vì bốn yếu tố rủi ro.