Theo Nghị định 81/2018/NĐ-CP mà Chính phủ mới ban hành quy định chi tiết Luật thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại, doanh nghiệp được phép khuyến mại, giảm giá 100% giá trị hàng hóa, dịch vụ, thay vì mức trần 50% như trước đây.