Mặc dù thông tin về TPP được công bố rộng rãi nhưng chỉ 28% người Việt Nam biết và nói đúng tên hiệp định này