Cà phê được đánh giá là một trong những nét vẽ chủ lực trong bức tranh xuất khẩu nông sản, đã mang lại lượng kim ngạch xuất khẩu khá lớn cho nền kinh tế Việt Nam.