Xây dựng thương hiệu là một quá trình lâu dài kéo dài ít nhất từ 5 đến 10 năm. Nền tảng xây dựng thương hiệu bao gồm 5 yếu tố mà không có nó sẽ khó thành công.