Tại Việt Nam, số người giàu ngày càng tăng lên đồng thời với khoảng cách giàu nghèo được nới rộng... Xu hướng này cần được nghiên cứu cả về lý luận và thực tiễn, cả trước mắt và lâu dài, cả trên phương diện kinh tế và chính trị để đảm bảo sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.