“Chủ đầu tư phải mua bảo hiểm công trình trong thời gian xây dựng”. Đó là quy định tại Dự thảo Nghị định quy định bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng đang được Bộ Tài chính đưa ra lấy ý kiến rộng rãi trước khi trình Chính phủ ban hành.